امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

اخبار
 
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند