مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی ):

در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند.
 

مسئول اصناف
 آقای مهدی برزگر
مسئول اصناف
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند