امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


رئیس اداره درآمد
 

 
آقای مهندس روح اله حسنی
رئیس اداره درآمد شهرداری پرند
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند