پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود:

«
الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال     عبادت ده جز است که نُه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. »

سوابق جناب آقای سید حسین مقدسی
 
سید حسین مقدسی
مسئول اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی شهرداری پرند

** مسئول بازرسی حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران
** کارشناس حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران (4 سال)
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند