امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

جناب آقای بهمن سعادتمند سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند
 

نام و نام خانوادگی: بهمن سعادتمند
 
 

 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند