شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی
 
 

یحیی امینی فر
سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند

 
 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند