مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی ):

در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند.
 

سوابق شهردار پرند
 
                                                                 
                                                                                                                                                                                            

                                                                                         
 
 مهندس روح اله حسنی

سرپرست شهرداری پرند

 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند