امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان
 

حسین کسمرادی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر
و رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه
سعید میرزایی

خزانه دار
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
حمید گراوندی

منشی اول
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز
 محمد فولادی
سخنگو، منشی دوم
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
عضو شواری اسلامی شهر پرند

محمد کریمی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
 

 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند