پيامبر اسلام صلى لله عليه و آله فرمودند :
هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد.

اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان
 

حسین کسمرادی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر
و رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه
سعید میرزایی

خزانه دار و رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
حمید گراوندی

منشی اول و رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل
 محمد فولادی
سخنگو، منشی دوم و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
عضو شواری اسلامی شهر پرند

محمد کریمی
عضو شورای اسلامی شهر پرند
 

 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند