مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

سرپرست اداره امور مالی
 


حمیدرضا برکتی
سرپرست اداره امور مالی

1. مدیر روابط عمومی شهرداری پرند در سال ۹۶
2. معاونت اداری- مالی در سال 97
3. رئیس اداره مالی در سال 97
4. سرپرست اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پرند از اواخر ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹
5. رئیس اداره مالی شهرداری پرند از اردیبهشت ۹۹ تاکنون

 
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند