امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

سوابق اجرایی مدیر حوزه شهردار
 
در حال تکمیل شدن می باشد...
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند