مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

معرفی رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 
                                                    

مهندس حسین شازده احمدی
رئیس اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

سوابق کاری:

1-  رئیس اداره عمران و بازآفرینی شهری شهرداری پرند  از سال 98-99
2-  مسئول عمران شهرداری شهر گلستان از سال 1396 لغایت 96-98
3-  مشاور عمرانی شورای شهر گلستان از سال 97-99
4-  مشاور عمرانی شورای امامزاده باقر از سال 96-99
5-  رئیس کمیته فنی شهرداری شهر پرنداز سال  98-99
6-  دبیر کمیته فنی شهرداری شهر گلستان از سال  96-98
7-  عضو هیات مدیره سازمان سیما و منظر شهری و فضای سبز شهرداری گلستان از سال  96-98
8-  کارشناس کمیسیون معاملات عالی شهرداری پرند
9-  کارشناس کمیسیون معاملات عالی شهرداری گلستان
10- عضو کمیسیون تحویل معاملات عالی شهرداری پرند
11- دبیر و عضو کمیسیون تحویل معاملات شهرداری گلستان
12- مهندس پایه 2 طراحی و نظارت و اجرانظام مهندسی استان تهران از سال 93-99
13- بازرس پایه 2 گاز نظام مهندسی استان تهران 96-9
14- بازرس پایه 2 آبفا نظام مهندسی استان تهران از سال  95-99
15- عضو کارگروه تخصصی نظام مهندسی استان از سال 95-96
16- کارشناس خبره دادگستری شهرستان  بهارستان در امور ارزیابی ملک از سال 95-98
17- کارشناس خبره دادگستری شهرستان بهارستان در امور تأسیسات صنفی و کارخانجات از سال  95-98
18-  عضو کمیته بازرگانی معاملات عالی شهرداری گلستان از سال 96-98
19-  ناظر پروژه های عمرانی شهرداری گلستان از سال 93-96
20-  عضو ستاد بحران شهرداری گلستان از سال 96-98
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند